Foreningen

VEDTÆGTER
BESTYRELSESADVOKATER

Vedtægternes indhold

En professionel, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Bestyrelsesadvokater er med til at sikre, at danske advokater til stadighed lever op til de krav, der stilles til moderne bestyrelsesarbejde. Bestyrelsesadvokater medvirker til løbende kvalitetsudvikling, således at advokater er et af de foretrukne valg, når der skal sammensættes en bestyrelse.

Bestyrelsesadvokater lægger vægt på uddannelse, erfaringsudveksling, netværksdannelse og markedsføring. Bestyrelsesadvokaters målgruppe er både erfarne bestyrelsesadvokater og advokater med mere begrænset bestyrelseserfaring, som gennem uddannelse søger at styrke egne kompetencer inden for bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesadvokater tager initiativ til at samarbejde med andre uden for advokatbranchen, der ligeledes interesserer sig for bestyrelsesarbejde, for at åbne mulighederne for at, Bestyrelsesadvokaters medlemmer kan udvide deres respektive netværk.

1. Formål

1.1
Bestyrelsesadvokaters formål er at styrke advokaters position inden for bestyrelsesarbejde og forbedre medlemmernes kompetencer som bestyrelsesmedlemmer i selskabsbestyrelser.

1.2
Formålet skal eksempelvis opfyldes ved, at Bestyrelsesadvokater på egen hånd tager initiativ til følgende aktiviteter:

1.2.1
At Bestyrelsesadvokater arbejder på at udbrede kendskabet til og anvendelsen af advokater som bestyrelsesmedlemmer,
1.2.2
At medlemmerne gennem et sekretariat informerer hinanden om udviklingen inden for bestyrelsesarbejde og generel ledelse i Danmark og udlandet, herunder love, retspraksis, artikler m.v., der kan have generel interesse,
1.2.3
At medlemmerne tilbydes efteruddannelse, netværk, supervision, temadage o.l.
1.2.4
At Bestyrelsesadvokater driver en hjemmeside, der markedsfører erfarne eller uddannede advokater som bestyrelsesmedlemmer, herunder driver en database over Bestyrelsesadvokaters medlemmer,
1.2.5
At medlemmerne kan søge generel bistand hos Bestyrelsesadvokaters øvrige medlemmer til løsning af konkrete problemstillinger, og
1.2.6
At der skabes aktiviteter, så medlemmerne får de faglige kontakter og løbende kan tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige i det daglige arbejde for at kunne arbejde som bestyrelsesmedlem.

1.3
Formålet skal endvidere opfyldes ved, at Bestyrelsesadvokater sammen med andre arbejder for at markedsføre brugen af eksterne bestyrelsesmedlemmer samt at højne den generelle kvalitet af bestyrelsesarbejdet ved at gennemføre lignende aktiviteter som nævnt under 1.2. Bestyrelsesadvokater skal aktivt deltage i etableringen og driften af en landsdækkende forening af bestyrelsesmedlemmer og således placere sig centralt i udviklingen af brugen af eksterne bestyrelsesmedlemmer i danske selskabsbestyrelser.

1.4
Bestyrelsesadvokater arbejder desuden for at skabe internationale netværk og samarbejder med organisationer i udlandet, der arbejder med samme emner.
 
Bestyrelsesadvokater fungerer endvidere som Danske Advokaters fagudvalg inden for specialområdet. 

2. Medlemmer 

2.1
Som medlemmer af Bestyrelsesadvokater kan optages advokater, der er indehavere af eller ansatte på et advokatkontor, der driver selvstændig advokatforretning, som er medlem af Danske Advokater. Ligeledes kan der som medlemmer optages personer, der er medlem af Det Danske Advokatsamfund, men som ikke er medlem af Danske Advokater. Det er endvidere et krav, at man har interesse for og erfaring med bestyrelsesarbejde.

2.2
Optagelse i og udmeldelse af Bestyrelsesadvokater sker ved henvendelse til Bestyrelsesadvokaters administrator eller via Bestyrelsesadvokaters hjemmeside.

2.3
Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med mindst en måneds varsel.

2.4
Et medlems rettigheder ophører, når der efter påkrav foreligger kontingentrestance, hvorimod forpligtelser til at betale kontingent består til udmeldelse sker.

2.5
Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne, reglerne om god advokatskik eller lovgivningen i øvrigt kan efter en bestyrelsesbeslutning ekskluderes af Bestyrelsesadvokater.

2.6
Bestrider et medlem, at betingelserne for eksklusion er til stede, afgøres dette ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen, en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af formanden for Det Danske Voldgiftsinstitut. En klage har opsættende virkning, hvis et medlem inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse, indbringer eksklusionsbeslutningen for voldgiftsretten ved at indsende begæring om voldgift til Bestyrelsesadvokaters administrator.

3. Administration, hjemsted og tegning

3.1
Bestyrelsesadvokaters administration og drift af dens hjemmesider varetages af en af Bestyrelsesadvokater valgt administrator. Der etableres en samarbejdsaftale mellem Bestyrelsesadvokater og Bestyrelsesadvokaters administrator, som fastlægger opgavernes nærmere omfang.

3.2
Bestyrelsesadvokater har hjemsted i København.

3.3
Bestyrelsesadvokater tegnes af (i) formanden og næstformanden i forening, (ii) formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller (iii) næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

4. Optagelse på Bestyrelsesadvokaters hjemmeside og andre offentlige fortegnelser m.v.

4.1
Medlemmer af Bestyrelsesadvokater kan, hvis de ønsker det, blive optaget på Bestyrelsesadvokaters hjemmeside og blive optaget i de databaser som Bestyrelsesadvokater måtte lave kollektive aftaler med. Bestyrelsen fastsætter reglerne for hjemmesidens/databasens opbygning og reglerne for hvilke oplysninger, der skal og hvilke oplysninger der kan indtastes.

4.2
Medlemmer af Bestyrelsesadvokater kan benytte Bestyrelsesadvokaters registrerede mærke ”Bestyrelsesadvokat” og betegnelsen ”Medlem af Bestyrelsesadvokater”.

5. Bestyrelse

5.1
Bestyrelsen består af seks til otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt Bestyrelsesadvokaters medlemmer.

5.2
Et bestyrelsesmedlem, som ikke er medlem af Danske Advokater, indgår ikke i Danske Advokaters fagudvalg indenfor specialområdet.

5.3
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formandskab og andre funktioner

5.4
Der kan vælges op til 3 suppleanter, som kan indtræde ved et bestyrelsesmedlems varige forfald.

5.5
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden indeholdende bestemmelser om mødehyppighed, indkaldelsesvarsler, beslutningsdygtighed, udarbejdelse af referat m.v.

6. Generalforsamling

6.1
Bestyrelsen indkalder Bestyrelsesadvokaters medlemmer til generalforsamling, der holdes hvert år inden 1. juni. Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail til medlemmerne på den til sekretariatet anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst fire uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes på Bestyrelsesadvokaters hjemsted eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens valg. På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen om det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende års aktiviteter samt giver en orientering om den økonomiske situation for Bestyrelsesadvokater.

6.2
Dagsorden for generalforsamling, der sendes til alle medlemmerne mindst fire uger før generalforsamlingen, skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af 6 til 8 medlemmer til bestyrelsen samt op til 3 suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

6.3
Valget til bestyrelsen og suppleanter gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et medlem, der har fungeret i seks år, kan ikke vælges på ny, førend der er forløbet et år efter fratræden.

Generalforsamlingen kan med almindeligt flertal dispensere fra denne bestemmelse, dog kan intet bestyrelsesmedlem sidde i mere end ni år.

6.4
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til Bestyrelsesadvokaters administrator mindst tre uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.

6.5
På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

6.6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller anmodning fremkommer fra 1/5 af Bestyrelsesadvokaters medlemmer.

7. Beslutninger

7.1
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne, herunder Bestyrelsesadvokaters opløsning kræves dog at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

8. Kontingent

8.1
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen af bestyrelsen.

9. Hæftelse

9.1
For Bestyrelsesadvokaters forpligtelser hæfter Bestyrelsesadvokater alene med sin formue.

10. Regnskab

10.1
Bestyrelsesadvokater er en selvstændig forening med eget regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.

10.2
Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere regnskabet.

11. Ophør

11.1
Ved Bestyrelsesadvokaters opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med formålet.

12. Ikrafttrædelse

12.1
Vedtægterne træder i kraft efter vedtagelse på Bestyrelsesadvokaters stiftende generalforsamling d. 29. august 2006, som ændret på den ordinære generalforsamling den 17. april 2009, og som ændret på den ordinære generalforsamling den 27. maj 2020.

Vedtaget den 27. maj 2020

 

keyboard_arrow_up