Foreningen

Behandling af personoplysninger

Bestyrelsesadvokaters persondatapolitik

Dataansvar
Bestyrelsesadvokater tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt.

Kontaktoplysninger
Vesterbrogade 32
1620 København V
Tel. 33 43 70 00
forening@danskeadvokater.dk
CVR NR. 3097 4972

Bestyrelsesadvokater er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig vedrørende dit medlemskab af foreningen og deltagelse i foreningens aktiviteter.

Vi sikrer fair og transparent behandling.

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

Behandling af personoplysninger og modtagere af personoplysninger:

Vi behandler de personoplysninger, som du selv giver os, f.eks. ved at sende en e-mail til os eller ved at bruge en af vores webformularer. Ved indmeldelse af foreningen, indsamler foreningen via vores webformular følgende oplysninger om dig:

Fulde navn
Titel
Mail
Telefonoplysninger
Firmaoplysninger, herunder firmanavn, CVR, EAN, gade, postnummer og by, hovedmail, fakturamail og hovedtelefon

Ved indmeldelse giver du samtykke til, at vi må låne dit billede fra LinkedIn til brug for hjemmesiden og linker til dine profiler på LinkedIn og nBoard. Du kan altid tilbagekalde dette samtykke eller få ændret dit billede på hjemmesiden ved at skrive til foreningen.

Når vi behandler dine personoplysninger, sikrer vi os, at vi altid har et lovligt grundlag for at behandle oplysningerne.

Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige og relevante for varetagelsen af den konkrete opgave. Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, men ved enkelte opgaver kan det være nødvendigt at behandle CPR.nr. eller følsomme personoplysninger.

Vi behandler personoplysningerne i forbindelse med bestemte formål, f.eks. med henblik på at kunne besvare din henvendelse, behandle dit medlemskab eller gennemføre den aktivitet, som du har tilmeldt dig. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, bortset fra de tredjemænd, der er involveret i løsning af den opgave, som oplysningerne er knyttet til.

Hvis tredjemand skal involveres i løsningen af en opgave, der indebærer behandling af dine personoplysninger, vil der være indgået en databehandleraftale med den pågældende tredjemand i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Danske Advokater benytter Microsoft Cloud til flere applikationer, hvor vi behandler både egne og medlemmers oplysninger hos leverandøren Microsoft Irland. Microsoft Irland behandler data indenfor EU, men der kan dog ske tredjelandsoverførsel i særlige tilfælde. Microsoft er desuden et amerikansk selskab, og er derfor underlagt amerikansk lovgivning, der kan betyde, at Microsoft skal udlevere vores medlemmer og kunders data til de amerikanske myndigheder.

Med henblik på at sikre, at vi alene behandler relevante og nødvendige personoplysninger, anvender vi IT-løsninger, der bidrager til at sikre, at der alene indsamles de personoplysninger, der er nødvendige. Det sikres også via interne retningslinjer, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og at opbevaringstiden ikke er længere end nødvendig.  

Deltagelse i arrangementer:
 

Ved tilmelding til arrangementer hos Bestyrelsesadvokater behandler vi de personoplysninger, som du angiver til brug for afholdelse af og kommunikation om arrangementet, herunder anvendes oplysninger om navn og organisation/firma til udarbejdelse af deltagerlister, som sendes til deltagere og oplægsholdere. Nærmere orientering herom findes i tilmeldingsbetingelserne, som skal godkendes i forbindelse med tilmelding til vores arrangementer.

Dit navn, firmanavn og titel vil fremgå af deltagerlisten, som sendes eller udleveres til deltagere og undervisere. Videregivelse af øvrige oplysninger sker kun med dit samtykke.

Vi behandler som udgangspunkt personoplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Deltager du i foreningens kurser og seminarer mv., der tæller med som obligatorisk efteruddannelse, videregiver vi oplysninger herom til Danske Advokater, med henblik på opbevaring af oplysningerne, så du senere kan dokumentere din kursusdeltagelse efter reglerne om obligatorisk efteruddannelse.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger.

Oplysninger om dit medlemskab, herunder personoplysninger knyttet til medlemskabet, gemmes som udgangspunkt i 5 år efter din udmeldelse af foreningen af hensyn til bogføringslovens regler (kontingentmellemværende).

Oplysninger om kursushistorik gemmes dog i 10 hele regnskabsår af hensyn til indberetning af efteruddannelse.

Videregivelse af personoplysninger til tredjemand

Vi videregiver ikke uden samtykke dine oplysninger til andre dataansvarlige med henblik på disses anvendelse af dine oplysninger til egne formål, herunder markedsføring. Kontaktoplysninger på advokater gøres dog tilgængelige for offentligheden på foreningens hjemmeside via funktionen ”Find advokat”.

Oplysninger om kursushistorik videregives dog til Danske Advokater, hvor oplysningerne vil fremgå i 10 hele regnskabsår. Formålet med videregivelsen er at sikre, at advokater og advokatfuldmægtige har adgang til oplysningerne i hele den periode, hvor der er behov for det i forhold til at kunne indberette obligatorisk efteruddannelse til Advokatsamfundet.

Sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem mv.

Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret og pligt til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Bestyrelsesadvokater benytter ikke automatiserede afgørelser eller profilering.

 

 

keyboard_arrow_up