Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater er med til at sikre, at danske advokater til stadighed lever op til de krav, der stilles til moderne bestyrelsesarbejde. Danske Bestyrelsesadvokater medvirker til løbende kvalitetsudvikling, således at advokater er et af de foretrukne valg, når der skal sammensættes en bestyrelse.

Danske Bestyrelsesadvokater lægger vægt på uddannelse, erfaringsudveksling, netværksdannelse og markedsføring. Danske Bestyrelsesadvokaters målgruppe er både erfarne bestyrelsesadvokater og advokater med mere begrænset bestyrelseserfaring, som gennem uddannelse søger at styrke egne kompetencer inden for bestyrelsesarbejde.

Danske Bestyrelsesadvokater tager initiativ til at samarbejde med andre uden for advokatbranchen, der ligeledes interesserer sig for bestyrelsesarbejde, for at åbne mulighederne for at, Danske Bestyrelsesadvokaters medlemmer kan udvide deres respektive netværk.

1 Formål 
1.1 Danske Bestyrelsesadvokaters formål er at styrke advokaters position inden for bestyrelsesarbejde og forbedre medlemmernes kompetencer som bestyrelsesmedlemmer i selskabsbestyrelser.

1.2 Formålet skal eksempelvis opfyldes ved, at Danske Bestyrelsesadvokater på egen hånd tager initiativ til følgende aktiviteter:

1.2.1 at Danske Bestyrelsesadvokater arbejder på at udbrede kendskabet til og anvendelsen af advokater som bestyrelsesmedlemmer 

1.2.2 at medlemmerne gennem et sekretariat informerer hinanden om udviklingen inden for bestyrelsesarbejde og generel ledelse i Danmark og udlandet, herunder love, retspraksis, artikler m.v., der kan have generel interesse,

1.2.3 at medlemmerne tilbydes efteruddannelse, netværk, supervision, temadage o.l.

1.2.4 at Danske Bestyrelsesadvokater driver en hjemmeside, der markedsfører erfarne eller uddannede advokater som bestyrelsesmedlemmer, herunder driver en database over Bestyrelsesadvokaters medlemmer,

1.2.5 at medlemmerne kan søge generel bistand hos Danske Bestyrelsesadvokaters øvrige medlemmer til løsning af konkrete problemstillinger, og

1.2.6 at der skabes aktiviteter, så medlemmerne får de faglige kontakter og løbende kan tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige i det daglige arbejde for at kunne arbejde som bestyrelsesmedlem.

1.3 Formålet skal endvidere opfyldes ved, at Danske Bestyrelsesadvokater sammen med andre arbejder for at markedsføre brugen af eksterne bestyrelsesmedlemmer samt at højne den generelle kvalitet af bestyrelsesarbejdet ved at gennemføre lignende aktiviteter som nævnt under 1.2.  Danske Bestyrelsesadvokater skal aktivt deltage i etableringen og driften af en landsdækkende forening af bestyrelsesmedlemmer og således placere sig centralt i udviklingen af brugen af eksterne bestyrelsesmedlemmer i danske selskabsbestyrelser. 

1.4 Danske Bestyrelsesadvokater arbejder desuden for at skabe internationale netværk og samarbejder med organisationer i udlandet, der arbejder med samme emner.

1.5 Danske Bestyrelsesadvokater fungerer endvidere som Danske Advokaters fagudvalg inden for specialområdet. 

2 Medlemmer 
2.1 Som medlemmer af Danske Bestyrelsesadvokater kan optages advokater, der er indehavere af eller ansatte på et advokatkontor, der driver selvstændig advokatforretning, som er medlem af Danske Advokater.

2.2 Ligeledes kan der som medlemmer optages personer, der er medlem af det Danske Advokatsamfund, men som ikke er medlem af Danske Advokater.

2.3 Som associerede medlemmer kan optages advokatfuldmægtige. Endvidere kan som associerede medlemmer optages tidligere bestallingshavende advokater samt personer, der er knyttet til virksomheder, organisationer el.lign., og som efter bestyrelsens skøn vil kunne medvirke til at opfylde Danske Bestyrelsesadvokaters formål. Associerede medlemmer har samme rettigheder som medlemmer alene med de undtagelser, der udtrykkeligt er nævnt i vedtægterne. 

2.4 Optagelse i og udmeldelse af Danske Bestyrelsesadvokater sker ved henvendelse til Danske Bestyrelsesadvokaters administrator.

2.5 Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med mindst en måneds varsel.

2.6 Et medlems rettigheder ophører, når der efter påkrav foreligger kontingentrestance, hvorimod forpligtelser til at betale kontingent består til udmeldelse sker.

3 Forudsætninger og Forpligtelser 
3.1 Det forudsættes, at medlemmerne deltager aktivt i Danske Bestyrelsesadvokater ved at afgive generelt erfaringsmateriale, deltage i kursusvirksomhed eller lignende, med henblik på hele tiden at holde sig ajour og stedse kunne fungere som et godt bestyrelsesmedlem.

3.2 Det forudsættes, at et medlem under sit medlemskab har bestyrelsesarbejde som et væsentligt arbejdsfelt.

3.3 Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne, reglerne om god advokatskik eller lovgivningen i øvrigt kan efter en bestyrelsesbeslutning ekskluderes af Danske Bestyrelsesadvokater.

3.4 Bestrider et medlem, at betingelserne for eksklusion er til stede, afgøres dette ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen, en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af formanden for Det Danske Voldgiftsinstitut. En klage har opsættende virkning, hvis et medlem inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse, indbringer eksklusionsbeslutningen for voldgiftsretten ved at indsende begæring om voldgift til Danske Bestyrelsesadvokaters administrator.

4 Administration, hjemsted og tegning
4.1 Danske Bestyrelsesadvokaters administration og drift af dens hjemmesider varetages af en af Danske Bestyrelsesadvokater valgt administrator. Der etableres en samarbejdsaftale mellem Danske Bestyrelsesadvokater og Danske Bestyrelsesadvokaters administrator, som fastlægger opgavernes nærmere omfang.

4.2 Danske Bestyrelsesadvokater har hjemsted i København.

4.3 Danske Bestyrelsesadvokater tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

5 Optagelse på Danske Bestyrelsesadvokaters hjemmeside og andre offentlige fortegnelser m.v.
5.1   Medlemmer af Danske Bestyrelsesadvokater med advokatbeskikkelse kan kvalificere sig til at blive optaget på Danske Bestyrelsesadvokaters hjemmeside og blive optaget i de databaser som Danske Bestyrelsesadvokater måtte lave kollektive aftaler med, samt benytte Danske Bestyrelsesadvokaters registrerede mærke "Bestyrelsesadvokat" og betegnelsen "Medlem af Danske Bestyrelsesadvokater", hvis medlemmet har dokumenteret praktisk erfaring jf. 5.1.1. eller gennemført uddannelse som beskrevet i 5.1.2.

5.1.1 Medlemmet har den nødvendige erfaring, hvis medlemmet i en længere årrække har siddet i flere forskellige selskaber/koncerners bestyrelser på én gang og således opnået en bred erfaring med bestyrelsesarbejde.

5.1.2 Medlemmet har gennemført en af Danske Bestyrelsesadvokaters godkendt bestyrelsesuddannelse. Medlemmet forpligter sig til for egen regning at følge efteruddannelse, hvis omfang og indhold fastlægges eller godkendes af bestyrelsen.

5.1.3 Bestyrelsen kan fastsætte regler for at et medlem, der har kvalificeret sig efter pkt.

5.1.1. eller 5.1.2., kan forblive kvalificeret.

5.1.4 Kun kvalificerede medlemmer kan benytte Danske Bestyrelsesadvokaters registrerede mærke "bestyrelsesadvokat".   Øvrige medlemmer må ikke benytte ovennævnte mærke og betegnelse.

5.1.5 Associerede medlemmer har ikke ret til at blive optaget på Danske Bestyrelsesadvokaters hjemmeside eller til at benytte Danske Bestyrelsesadvokaters mærke eller den ovenfor nævnte betegnelse.

5.1.6 Bestyrelsen fastsætter reglerne for databasens opbygning og reglerne for hvilke oplysninger der skal og hvilke oplysninger der kan indtastes.

6 Bestyrelse
6.1 Bestyrelsen består af seks til otte medlemmer fra Danske Bestyrelsesadvokater.

6.2 Et bestyrelsesmedlem, som ikke er medlem af Danske Advokater indgår ikke i Danske Advokaters fagudvalg indenfor specialområdet.

6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formandskab og andre funktioner

6.4 Der kan vælges op til 3 suppleanter, som kan indtræde ved et bestyrelsesmedlems varige forfald.

6.5 Associerede medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.

6.6 Bestyrelsen udarbejder forretningsorden indeholdende bestemmelser om mødehyppighed, indkaldelsesvarsler, beslutningsdygtighed, udarbejdelse af referat m.v..

7 Generalforsamling
7.1 Bestyrelsen indkalder Danske Bestyrelsesadvokaters medlemmer til generalforsamling, der holdes hvert år inden 1. juni. Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev, telefax eller e-mail til medlemmerne på den til sekretariatet anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst fire uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes på Danske Bestyrelsesadvokaters hjemsted eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens valg. På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen om det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende års aktiviteter samt giver en orientering om den økonomiske situation for Danske Bestyrelsesadvokater.

7.2 Dagsorden for generalforsamling, der sendes til alle medlemmerne mindst fire uger før generalforsamlingen, skal omfatte følgende: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af 6 til 8 medlemmer til bestyrelsen samt op til 3 suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt. 

7.3 Valget til bestyrelsen og suppleanter gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et medlem, der har fungeret i seks år, kan ikke vælges på ny, førend der er forløbet et år efter fratræden. Generalforsamlingen kan med almindeligt flertal dispensere fra denne bestemmelse, dog kan intet bestyrelsesmedlem sidde i mere end ni år.
 
7.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til Danske Bestyrelsesadvokaters administrator mindst tre uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.

7.5 På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

7.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller anmodning fremkommer fra 1/5 af Danske Bestyrelsesadvokaters medlemmer.

8 Beslutninger
8.1 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne, herunder Danske Bestyrelsesadvokaters opløsning kræves dog at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

8.2 Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og tælles ikke med ved opgørelsen af antal tilstedeværende.

9 Kontingent
9.1 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen af bestyrelsen.

9.2 For associerede medlemmer fastsættes et nedsat kontingent.

10 Hæftelse
For Danske Bestyrelsesadvokaters forpligtelser hæfter Danske Bestyrelsesadvokater alene med sin formue.

11 Regnskab
11.1 Danske Bestyrelsesadvokater er en selvstændig forening med eget regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.

11.2 Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere regnskabet.

12 Ophør 
Ved Danske Bestyrelsesadvokaters opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med formålet.

13 Ikrafttrædelse
13.1 Vedtægterne træder i kraft efter vedtagelse på Bestyrelsesadvokaters stiftende generalforsamling d. 29. august 2006, som ændret på den ordinære generalforsamling den 17. april 2009. 

Vedtaget d. 17. april 2009
   
Niels Walther-Rasmussen  
Jacob Hjortshøj
Carl-Erik Skovgaard   
Peter Wengler-Jørgensen
Søren Elmann Ingerslev  
Dan B. Larsen
Niels Heering   
Anders Hjulmand